Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nepropásněte novinky, výprodeje, slevy ...

Můžete se kdykoli odhlásit. 

  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 / 14
OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
Pavel Topinka
se sídlem Počítky 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
identifikační číslo: 08580618
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese 
https://www.farmico.cz/
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) společnosti Pavel Topinka, 
se sídlem Počítky 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, identifikační číslo: 08580618, zapsané 
v živnostenském rejstříku MÚ Žďár nad Sázavou (dále jen „prodávající“) upravují 
v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti 
smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní 
smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) 
prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod 
je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese 
https://www.farmico.cz/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní 
webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit 
zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží 
v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. 
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních 
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní 
smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze 
uzavřít v českém jazyce.
1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením 
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění 
obchodních podmínek.
2 / 14
2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující 
přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může 
kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, 
že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též 
bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět 
správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při 
jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském 
účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující 
je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho 
uživatelského účtu.
2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj 
uživatelský účet déle než 12 měsíců po sobě jdoucích nevyužívá, či v případě, kdy 
kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, 
a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení 
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích 
osob.
3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního 
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen 
jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty 
nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně 
z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti 
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Ceny zboží nejsou
přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto 
ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu 
za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením 
3 / 14
a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených 
s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze 
v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy 
prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou 
dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny 
dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní obchodu. V případě, kdy 
dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, 
u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je 
potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí věty, právo 
kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží 
prodávajícímu uhradit.
3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní 
obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického 
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení 
objednávaného zboží a
3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako 
„objednávka“).
3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit 
vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost 
kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 
Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku
zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za 
správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu 
potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou 
v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, 
výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné 
potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky 
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu 
elektronické pošty kupujícího. 
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní 
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku 
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady 
4 / 14
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní 
sazby.
4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může 
kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti nebo kartou na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101701438/2010, vedený u společnosti 
Fio banka (dále jen „účet prodávajícího“);
v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru ve výdejně zásilek;
4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené 
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí 
se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není 
dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu 
zboží předem.
4.4. V případě platby v hotovosti, na dobírku či ve výdejně zásilek je kupní cena splatná při 
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů 
od uzavření kupní smlouvy.
4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně 
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek 
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet 
prodávajícího.
4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde 
k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě 
před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku 
se nepoužije.
4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně 
kombinovat.
4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními 
předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy 
kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad –
fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické 
5 / 14
podobě na elektronickou adresu kupujícího.
5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné 
odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:
5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním 
potřebám,
5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož 
i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným 
zbožím,
5.1.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických 
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném 
obalu, pokud jej kupující porušil.
5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze 
od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 
a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) 
dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme 
zboží, nebo:
5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, 
které jsou dodávány samostatně,
5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo 
částí, nebo
5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží 
po ujednanou dobu.
5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené 
v čl. 5.2 obchodních podmínek Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit 
vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. 
Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny 
prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@farmico.cz.
5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží 
kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží 
6 / 14
sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží 
před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady 
spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být 
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí 
prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení 
od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího 
přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení 
zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou 
tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není 
povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, 
nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst 
proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského 
zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv 
od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém 
případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, 
a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi 
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení 
od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku 
účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, 
nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím 
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. 
6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo 
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady 
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem 
doručení.
6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů 
zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě 
7 / 14
shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující 
zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti 
za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních 
předpisů.
6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací 
podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
6.6. Přehled možností plateb, dopravců a jejich cen ZDE
7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 
až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně 
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2. Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo 
službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce 
(dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti 
za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního 
obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy 
i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.
7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající 
odpovídá kupujícímu, že věc:
7.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, 
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,
7.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a
7.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu 
k montáži nebo instalaci.
7.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:
7.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem 
na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování 
daného odvětví, není-li technických norem,
7.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, 
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, 
které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná 
8 / 14
prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo 
označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době 
uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo 
učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,
7.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů 
k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
7.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající 
kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.
7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající 
kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci 
liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.6. Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo 
instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho 
odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím 
a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo 
poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními 
vlastnostmi.
7.7. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již 
při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, 
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
7.8. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou 
kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby 
digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou 
kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí 
uchovala vlastnosti podle čl. 7.3 a čl. 7.4 obchodních podmínek, a že bude na jejich 
dostupnost upozorněn
7.8.1. po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba 
digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno 
poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,
7.8.2. po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní 
smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; 
to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby 
digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy 
a povaze závazku.
7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí v případě, že prodávající kupujícího 
9 / 14
před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou 
a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.
7.10. Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla 
pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl 
upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci 
neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle 
kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně 
po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. 7.8.1 a čl. 7.8.2
obchodních podmínek, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního 
obsahu poskytovány vadně.
7.11. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li 
předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy 
digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, 
může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let 
od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která 
se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, 
doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.
7.12. Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může 
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob 
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; 
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez 
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro 
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo 
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc 
měla bez vady.
7.13. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu 
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc 
koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li 
to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci 
předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž 
opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.
7.14. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
7.14.1.prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13
obchodních podmínek,
7.14.2.se vada projeví opakovaně,
7.14.3.je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
10 / 14
7.14.4.je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna 
v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
7.15. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu 
čl. 7.14 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li 
kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného 
odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
7.16. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena 
jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující 
vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
7.17. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen 
přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem 
na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém 
sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné 
potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, 
jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely 
poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby 
určené k provedení opravy.
7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být 
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud 
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí 
digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby 
digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím 
k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž 
je kupující požadoval.
7.19. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 7.18 obchodních podmínek může kupující od kupní 
smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
7.20. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, 
včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění 
zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení 
opravy.
7.21. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména 
telefonicky na čísle +420 731 30 5229 či elektronickou poštou na adrese info@farmico.cz.
7.22. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při 
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce 
po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud 
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
11 / 14
7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může 
upravit reklamační řád prodávajícího.
7.24. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv 
z vadného plnění také záruku za jakost.
8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu 
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
8.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. 
Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení 
stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla 
vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.
8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká 
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová 
adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející 
se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení 
sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem 
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 
o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6. Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající 
je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou 
kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí 
ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní 
inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním 
občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů.
8.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.
12 / 14
9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související 
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely 
jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího 
plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých 
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních 
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou 
informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související 
se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní 
prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení 
kupujícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
11. DORUČOVÁNÍ
11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak 
strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty 
není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení 
právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence 
volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní 
závazkové vztahy (Řím I).
12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým 
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému 
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není 
dotčena platnost ostatních ustanovení.
13/13
12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické 
podobě a není přístupná.
12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní 
smlouvy.
12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa sídla Počítky 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, adresa 
elektronické pošty info@farmico.cz, telefon +420 731 305 229. Prodávající neposkytuje jiný 
prostředek on-line komunikace.
12.6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 6. 1. 2023
14 / 14


Příloha č. 1 „Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy“
Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží1
Kupující:
Jméno: _________________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________________________
E-mail: _________________________________________________________________________
Dodavatel: Pavel Topinka, Počítky 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
Číslo faktury: ___________________________________________________________________
Datum prodeje: (uvedený datum v potvrzovacím e-mailu)____________________________
Označení vráceného zboží – kód zboží (na faktuře): __________________________________
Název zboží, které vracíte: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Důvod vrácení zboží:
 Zboží je nefunkční
 Zboží mi nevyhovuje
 Zboží neodpovídá popisu v tomto bodě: _____________________________________
 Jiný důvod: _______________________________________________________________
Kupní cena má být vrácena:
2
bezhotovostně převodem na účet č. _______________________________/________________
Datum ____________________ Podpis kupujícího spotřebitele: _________________________
Tento dokument spolu s kopií dokladu o koupi pošlete společně se zbožím na adresu:
Farmico.cz - Pavel Topinka, Počítky 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
 
1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má 
kupující spotřebitel v souladu s §1829 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní 
od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14denní lhůty.
2 Peníze budou vráceny po kontrole vráceného zboží nejpozději ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

PARTNEŘI:

Facebook
www.farmico.cz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz